(placeholder)

DE GERECHTSDEURWAARDER

Een open kijk in de wereld van de gerechtsdeurwaarder

ZIE OOK

Elke gerechtsdeurwaarder of kandidaat-gerechtsdeurwaarder die door zijn gedrag afbreuk doet aan de waardigheid van het gerechtsdeurwaarderskorps of die zijn plichten verzuimt, kan een tuchtstraf oplopen. Een tuchtrechtelijke geldboete kan samen met een andere tuchtstraf worden opgelegd.


De tuchtstraffen zijn onderverdeeld in de lagere en de hogere tuchtstraffen.


De lagere tuchtstraffen zijn :


1) ten aanzien van gerechtsdeurwaarders, en kandidaat-gerechtsdeurwaarders :


     a) terechtwijzing;

     b) blaam;

     c) een tuchtrechtelijke geldboete van 250 tot 5.000 euro die in de Schatkist wordt gestort;

     d) uitsluiting uit de algemene vergadering en de Raad van de arrondissementskamer, de algemene vergaderingen

         en het directiecomit√© van de Nationale Kamer, de tuchtcommissie en de benoemingscommissie, gedurende ten

         hoogste vijf jaar, de eerste maal en tien jaar in geval van herhaling.

  

De tuchtrechtelijke beslissing tot veroordeling tot een geldboete wordt op verzoek van de tuchtcommissie, die wordt vertegenwoordigd door haar voorzitter, op eenzijdig verzoekschrift, uitvoerbaar verklaard door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van het arrondissement waar de betrokkene zijn beroepswerkzaamheid uitoefent of het laatst heeft uitgeoefend.


2) ten aanzien van kandidaat-gerechtsdeurwaarders :


     het verbod tot het verrichten van plaatsvervangingen gedurende ten hoogste zes maanden, de eerste maal en

     twaalf maand in geval van herhaling.De hogere tuchtstraffen zijn :


1) ten aanzien van gerechtsdeurwaarders en kandidaat-gerechtsdeurwaarders :


     a) een tuchtrechtelijke geldboete van meer dan 5 .000 euro tot 25.000 euro die in de Schatkist wordt gestort;

     b) schorsing;

     c) afzetting.


2) ten aanzien van kandidaat-gerechtsdeurwaarders :


    het verbod tot het verrichten van plaatsvervangingen gedurende meer dan twaalf maanden tot levenslang.

TUCHT GERECHTSDEURWAARDERS