(placeholder)

DE GERECHTSDEURWAARDER

Een open kijk in de wereld van de gerechtsdeurwaarder

ZIE OOK

- De gerechtsdeurwaarder heeft een algemene informatieplicht jegens diegene die hem verzocht heeft zijn ambt uit te oefenen en jegens de schuldenaar.


Zo zal hij bij dreigende insolvabiliteit van de schuldenaar de opdrachtgevende schuldeiser hiervan inlichten, opdat deze de wenselijkheid om tenuitvoeringsmaatregelen te laten nemen juist kan inschatten en zal hij de schuldenaar inlichten over de mogelijkheden die de collectieve schuldregeling biedt.


De gerechtsdeurwaarder licht desgevallend ieder die hem verzocht heeft zijn ambt uit te oefenen in over de verplichtingen en lasten evenals de kosten die voortvloeien uit exploten, uitvoeringen van gerechtelijke beslissingen, akten of titels.

  

- Voor al zijn taken, zowel deze welke vallen binnen als buiten de ministerieplicht, kan de gerechtsdeurwaarder, gelet op zijn statuut van zelfstandige, een provisie voor de geraamde kosten van zijn tussenkomst vragen aan de opdrachtgever.


- Gerechtsdeurwaarders mogen wat al hun taken betreft niet optreden voor of tegen zichzelf, hun echtgenoot of de partner met wie zij samenwonen noch voor of tegen hun bloed- en aanverwanten in de rechte lijn of die van hun echtgenoot of partner met wie zij samenwonen, noch voor hun bloed- of aanverwanten in de zijlijn tot in de vierde graad of die van hun echtgenoot of partner met wie zij samenwonen. Ambtshandelingen die verricht zijn in strijd hiermede zijn nietig;


Eveneens mogen zij, wat al hun taken betreft, niet optreden voor of tegen een rechtspersoon waarvan zij weten of hadden behoren te weten dat de hiervoor genoemde  personen daarin een meerderheid van de aandelen bezitten of de functie vervullen van zaakvoerder, dagelijks bestuurder of voorzitter van de raad van bestuur. Ambtshandelingen die verricht zijn in strijd hiermede zijn vernietigbaar. 


Uiteraard kan de gerechtsdeurwaarder zijn ambt weigeren wanneer hem gevraagd wordt een onwettige of bedrieglijke handeling te stellen of een handeling welke in strijd is met de goede zeden of openbare orde.


- De gerechtsdeurwaarder is gedurende een periode van twee jaar, vanaf het moment van de uitvoering van zijn opdracht of de betekening van de akte waarmee hij belast werd, verantwoordelijk voor het bewaren van de desbetreffende stukken (art. 2276, tweede lid, B.W.)


     -     Het is elke gerechtsdeurwaarder en elke kandidaat-gerechtsdeurwaarder verboden om zelf of door een tussenpersoon enig ander beroep uit te oefenen, met uitzondering van onderwijs- of onderzoeksopdrachten als assistent, docent,

hoogleraar of auteur.

De procureur-generaal bij het hof van beroep kan, in bijzondere gevallen, na het advies van de procureur des Konings en van de raad van de arrondissementskamer te hebben ingewonnen, de gerechtsdeurwaarder of kandidaat-gerechtsdeurwaarder toestaan bestuurder van een handelsvennootschap te zijn, evenwel zonder dat hij

zaakvoerder, afgevaardigd bestuurder of vereffenaar mag zijn.

ALGEMEEN

TAKEN EN BEVOEGDHEDEN

De gerechtsdeurwaarder dient aanzien te worden als een tussenpersoon tussen de schuldeiser en de schuldenaar. Beide partijen zijn immers rechtsonderhorigen en hebben in die hoedanigheid rechten en plichten.

Het is de taak van de gerechtsdeurwaarder om beide partijen hierop te wijzen en/of informatie hieromtrent te verschaffen gedurende zijn tussenkomsten. 

Te vaak wordt de gerechtsdeurwaarder immers aanzien als de boeman welke in naam van de schuldeiser de nodige gelden komt halen bij een schuldenaar. Aarzel derhalve niet, mocht U het “bezoek” ontvangen van een gerechtsdeurwaarder, om U door hem te laten informeren ivm. de door de wet aan U toegekende rechten en plichten.


De taken van de gerechtsdeurwaarders werden in het Gerechtelijk Wetboek vastgelegd in de artikelen 519 ev. Ger.Wb en zijn onder te verdelen in :


- monopolietaken waarvoor zij alleen bevoegd zijn en waarvoor zij een ministerieplicht hebben

- residuaire bevoegdheden waarvoor de ministerieplicht niet geldt

BDM01_03093_V
BDM01_03093_V

“De Belastingontvanger en zijn deurwaarder” 

anonieme maker, 17de eeuw,  te bezichtigen in

het Belasting & Douane Museum Rotterdam

DE MINISTERIEPLICHT

MONOPOLIETAKEN

RESIDUAIRE TAKEN

Gerechtsdeurwaarders hebben taken waarvoor zij alleen bevoegd zijn en waarvoor zij ministerieplicht hebben.


Deze taken zijn :


1. het opstellen en betekenen van alle exploten en de tenuitvoerlegging van gerechtelijke beslissingen, alsmede van

    akten of titels in uitvoerbare vorm;


2. het verrichten van vaststellingen, op verzoek van magistraten en op verzoek van particulieren, met betrekking tot

    zuiver materiële feiten, zonder enig advies uit te brengen omtrent de oorzaken en de gevolgen in feite of in rechte

    die daaruit zouden kunnen voortvloeien, evenals de vaststellingen die tot de wettelijke uitoefeningen van hun

    ambt behoren;

    Deze vaststellingen zijn authentiek wat betreft de materiële feiten en gegevens die de gerechtsdeurwaarder zintuiglijk

    kan waarnemen;


3. het opmaken van protesten tegen een wisselbrief, orderbrief en bankcheque;


4. de gerechtelijke openbare verkoping van roerende goederen en schepen in het kader van de gedwongen

    tenuitvoerlegging;


5. de gerechtelijke verkoping in der minne van roerende goederen, overeenkomstig artikel 1526bis;


6. de vrijwillige openbare verkopingen van roerende zaken, welk monopolie zij delen met de notarissen;


7. het kennis nemen van de berichten van verzet, bevel, beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling

    en protest, welk monopolie zij delen met de in artikel 1391, § 1 Ger.Wb. vermelde personen;


8. het neerleggen, doorhalen en wijzigen van de berichten van verzet, bevel, beslag, delegatie, overdracht, collectieve

    schuldenregeling en protest in de opdrachten die hen werden toevertrouwd of waarin ze werden aangesteld.


Voorbeelden van deze exclusieve taken zijn :


- de dagvaarding  

- betekening van een vonnis of fiscaal dwangschrift

- beslaglegging op roerende goederen

- beslaglegging op onroerende goederen

- beslaglegging op loon of uitkering

- vaststelling overspel

- afhaling van kinderen

- gerechtelijke uitdrijving

Gerechtsdeurwaarders zijn verplicht hun ambt met betrekking tot de hiervoor vermelde monopolietaken uit te oefenen telkens zij erom verzocht worden en voor ieder die

erom verzoekt, tenzij :


1.  er wettelijke beletsels bestaan;

2.  dit, gezien hun persoonlijke toestand redelijkerwijs niet van hen kan worden verlangd;

3.  de verzoeker niet bereid is de gevraagde provisie voor het verrichten van de ambtshandeling te voldoen, de

     termijnen verstreken zijn of de rechtshandeling redelijkerwijs beoordeeld niet meer binnen de termijn kan gesteld

     worden of het dossier onvolledig is;

4. de opdracht naar het gevoel van de gerechtsdeurwaarder indruist tegen de openbare orde of de goede zeden of de

    belangen van een van de betrokken partijen onevenredig zou benadelen.


De onmogelijkheid van de gerechtsdeurwaarder om zijn ambt te weigeren wanneer hem gevraagd wordt om over te gaan tot een ambtsverrichting wordt omschreven als de ministerieplicht.

Gerechtsdeurwaarders hebben residuaire bevoegdheden waarvoor zij geen monopolie en derhalve geen ministerieplicht hebben. Dit zijn onder meer :


1.   ter griffie de uitgiften, afschriften en uittreksels van alle processtukken lichten en

      de verzoekschriften indienen die zij krachtens de wet kunnen ondertekenen,

      evenals ter griffie neerleggen van alle andere verzoekschriften;

2. voor eensluidend tekenen van afschriften en vertalingen van documenten in hun bezit;

3.   uittreksels opstellen van alle akten van hun ambt;

4.   optreden als sekwester;

5.   zorgen voor de minnelijke inning van schuldvorderingen;

6.   optreden als pandverzilveraar;

7.   optreden als ondernemingsbemiddelaar of gerechtsmandataris in het kader van de

      wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen;

8.   het gerechtelijke mandaat van voorlopig bewindvoerder uitoefenen;

9.   schattingen van meubelen en roerende goederen maken en assistentie verlenen

      aan faillissementscuratoren met betrekking tot inventarisatie en realisatie van de

      faillissementsboedel;

10. optreden als minnelijke schuldbemiddelaar en als schuldbemiddelaar in het kader

      van de collectieve schuldenregeling;

11. optreden als bemiddelaar in familiezaken en als bemiddelaar in het kader van

      alternatieve geschillenbeslechting;

12. optreden als curator over onbeheerde nalatenschappen;

13. rechtskundige adviezen verlenen met betrekking tot de rechten, verplichtingen

      en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij gerechtsdeurwaarders

      betrokken zijn;

14. solvabiliteitsonderzoeken uitvoeren, vermogensrapporten, opstellen en afleveren;

15. fiscale attesten afleveren met betrekking tot oninbare schuldvorderingen;

16. toezicht houden op toegelaten loterijen en wedstrijden.

VASTSTELLING

VERKOPING IN DER MINNE

BESLAGLEGGING

VERZOEKSCHRIFT

SEKWESTER

MINNELIJKE INVORDERING