(placeholder)

DE GERECHTSDEURWAARDER

Een open kijk in de wereld van de gerechtsdeurwaarder

ZIE OOK

Een gerechtsdeurwaarder kan zich tijdelijk laten vervangen door een kandidaat-gerechtsdeurwaarder, dit omwille van


- overmacht

- verlof, met een maximum van 60 kalenderdagen per jaar

- organisatie van het kantoor of bijscholing

Behoudens ingeval van overmacht zijn de plaatsvervangingen door een plaatsvervangend gerechtsdeurwaarder beperkt tot 180 kalenderdagen per jaar.


De plaatsvervangende gerechtsdeurwaarder dient voor te komen op het tableau van de kandidaat-gerechtsdeurwaarders

en wordt (tijdelijk) benoemd als plaatsvervangend gerechtsdeurwaarder door de Procureur des Konings.


Nav. van een eerste opdracht tot plaatsvervanging dient de kandidaat-gerechtsdeurwaarder voorafgaandelijk de eed van trouw aan de Koning en van gehoorzaamheid aan de Grondwet en de wetten van het Belgische volk te hebben afgelegd. Deze eed blijft geldig voor de latere vervangingsopdrachten.

Daarna dient hij zijn handtekening en paraaf te deponeren bij de griffie alsmede bij de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders te Brussel.


Zolang hij plaatsvervanger is heeft hij dezelfde rechten en prerogatieven, heeft hij dezelfde bevoegdheden en verplichtingen en is hij aan dezelfde tucht onderworpen als de gerechtsdeurwaarder welke hij vervangt.


De plaatsvervangende gerechtsdeurwaarder vermeldt op alle akten die hij ondertekent zijn hoedanigheid van plaatsvervanger en de naam van de gerechtsdeurwaarder welke hij vervangt.


De aanvraag tot plaatsvervanging wordt aan de Procureur des Konings gericht, dit door tussenkomst van de syndicus van de Arrondissementskamer. De gerechtsdeurwaarder voegt bij zijn aanvraag de verklaring van de kandidaat-gerechtsdeurwaarder, waarbij deze aanvaardt in de plaatsvervanging, en geeft in zijn aanvraag de reden op waarom hij vraagt tijdelijk te worden vervangen.


Indien de gerechtsdeurwaarder nalaat of niet bij machte is de aanvraag om vervanging te doen of indien de Procureur des Konings weigert de vervanging toe te staan, dan wordt het verzoek door de syndicus gedaan aan de voorzitter van de rechtbank van Eerste Aanleg welke beslist op conclusie van het Openbaar Ministerie, nadat de gerechtsdeurwaarder en de syndicus werden gehoord.

DE PLAATSVERVANGING

In de beslissing tot plaatsvervanging wordt de duur ervan vastgesteld. Deze beslissing kan ten allen tijde ingetrokken worden, hetzij op verzoek van de vervangen gerechtsdeurwaarder of van de plaatsvervangende gerechtsdeurwaarder, hetzij van ambtswege.


Het is de vervangen gerechtsdeurwaarder, op straffe van tuchtmaatregelen, verboden gedurende de vervangingstermijn zijn ambtelijke taken uit te oefenen.

De plaatsvervanger die na het verstrijken van de gestelde termijn een handeling verricht welke tot het ambt van gerechtsdeurwaarder behoort, wordt gestraft met de in artikel 262 van het strafwetboek bepaalde straffen.

Niet naleving van deze verbodsbepalingen heeft geen nietigheid van de betrokken handeling tot gevolg.