(placeholder)

DE GERECHTSDEURWAARDER

Een open kijk in de wereld van de gerechtsdeurwaarder

ZIE OOK

Er bestaat een Nederlandstalige en Franstalige benoemingscommissie voor gerechtsdeurwaarders. Beide commissies samen vormen de verenigde benoemingscommissie voor gerechtsdeurwaarders.


Elke benoemingscommissies is samengesteld als volgt :


1) een magistraat in functie die wordt gekozen uit de zittende magistraten van de hoven en rechtbanken en de magistraten van het openbaar ministerie.

2) drie gerechtsdeurwaarders uit drie verschillende gerechtelijke arrondissementen, onder wie een gerechtsdeurwaarder die op het ogenblik van zijn aanstelling minder dan drie jaar anciënniteit heeft.

3) Een hoogleraar of docent aan een faculteit voor rechtsgeleerdheid van een Belgische universiteit, die geen gerechtsdeurwaarder of kandidaat-gerechtsdeurwaarder is.

4) een extern lid met een voor de opdracht relevante beroepservaring.


De minister van Justitie benoemt de leden van de benoemingscommissies.  

De leden-gerechtsdeurwaarders worden benoemd op voordracht

van de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders.


Elk lid wordt volgens zijn taalrol aangewezen om deel uit te maken

van de ene of de andere benoemingscommissie. De taalrol wordt

voor gerechtsdeurwaarders, docenten of hoogleraren bepaald

door de taal van hun diploma.


Ten minste een lid van de Franstalige benoemingscommissie

of een plaatsvervanger moet het bewijs leveren van de kennis

van het Duits overeenkomstig de artikelen 45, § 2, en 43quinquies

van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken.Voor elk lid wordt een plaatsvervanger aangewezen die aan dezelfde voorwaarden voldoet.
  

Een mandaat in een benoemingscommissie is onverenigbaar met een politiek mandaat.
  

De leden van een benoemingscommissie hebben zitting voor een termijn van vier jaar; een uittredend lid kan één maal herbenoemd worden. Een effectief lid dat in de onmogelijkheid verkeert zijn mandaat verder uit te oefenen wordt van rechtswege opgevolgd door zijn plaatsvervanger, die het mandaat voltooit. De voorzitter verzoekt om de aanwijzing van een nieuwe plaatsvervanger die het mandaat voltooit van het plaatsvervangend lid.


Elke benoemingscommissie kiest uit haar effectieve leden, bij gewone meerderheid, een voorzitter, een ondervoorzitter

en een secretaris.

Het voorzitterschap van de verenigde benoemingscommissies wordt beurtelings bekleed voor een termijn van twee jaar door de respectieve voorzitters van de Nederlandstalige en Franstalige benoemingscommissie. Gedurende de eerste twee jaar wordt het voorzitterschap toevertrouwd aan de oudste van beiden.

SAMENSTELLING BENOEMINGSCOMMISSIE

DE BENOEMINGSCOMMISSIE

Art. 512 e.v. Ger.Wb.

TAKEN VAN DE  BENOEMINGSCOMMISSIE

De verenigde benoemingscommissies zijn bevoegd voor :


- het opstellen van het programma van de in artikel 513 Ger.Wb. bedoelde vergelijkende toelatingsproef.

Het programma wordt bij ministerieel besluit door de Minister van Justitie goedgekeurd en in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

- de rangschikking van de kandidaten voor een benoeming tot gerechtsdeurwaarder-titularis in het gerechtelijk arrondissement Brussel;


 De Nederlandstalige benoemingscommissie is bevoegd voor :


 - de rangschikking van de meest geschikte kandidaten voor een benoeming tot kandidaat-gerechtsdeurwaarder, van wie de taal van het diploma (van doctor, licentiaat of master in de rechten) het Nederlands is;

- de rangschikking van de kandidaten voor een benoeming tot gerechtsdeurwaarder-titularis in de gerechtelijke arrondissementen waar noch de Franstalige, noch de verenigde benoemingscommissies bevoegd voor zijn.


  De Franstalige benoemingscommissie is bevoegd voor :


  - de rangschikking van de meest geschikte kandidaten voor een benoeming tot kandidaat-gerechtsdeurwaarder, van wie de taal van het diploma (van doctor, licentiaat of master in de rechten)het Frans is;

- de rangschikking van de kandidaten voor een benoeming tot gerechtsdeurwaarder-titularis in de in het Waalse Gewest gelegen gerechtelijke arrondissementen.

WERKING

Om geldig te beraadslagen en te beslissen, moet de meerderheid van de leden van de benoemingscommissie aanwezig zijn. Ingeval van afwezigheid of verhindering van een effectief lid treedt zijn plaatsvervanger op.


De beslissingen worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de benoemingscommissie of van de ondervoorzitter die hem vervangt doorslaggevend.


Het is de leden van een benoemingscommissie verboden deel te nemen aan een beraadslaging of een beslissing waarbij zij een persoonlijk, rechtstreeks of onrechtstreeks belang hebben.


De nadere regels voor de werking van de benoemingscommissies en het presentiegeld van de leden worden door de Koning bepaald. De benoemingscommissies kunnen een huishoudelijk reglement opstellen dat dient goedgekeurd te worden door de Koning. De benoemingscommissies hanteren een lijst van uniforme evaluatiecriteria. Het reglement en de lijst worden door de Koning goedgekeurd.


De leden van een benoemingscommissie zijn tot geheimhouding verplicht. Artikel 458 van het Strafwetboek is op hen van toepassing.