(placeholder)

DE GERECHTSDEURWAARDER

Een open kijk in de wereld van de gerechtsdeurwaarder

Deze site tracht op een informatieve wijze inzicht te geven in de regelgeving en vormvereisten waaraan de handelingen van gerechtsdeurwaarders onderworpen zijn, dit teneinde het beroep van gerechtsdeurwaarder kenbaar en vertrouwd te maken aan een breder publiek. Via de inhoudstabel kunt U informatie bekijken per onderwerp.

ZIE OOK

Het statuut van de gerechtsdeurwaarders werd vastgelegd in het Gerechtelijk Wetboek  (art. 509 - 555 quinquies Ger.Wb.)     


De gerechtsdeurwaarder is een ministerieel ambtenaar welke door de Koning wordt benoemd én welke het beroep uitoefent onder het statuut van zelfstandige. Aldus heeft de deurwaarder een dubbel professioneel statuut, zijnde openbaar ambtenaar en zelfstandige.


Om benoemd te worden als gerechtsdeurwaarder dient men minstens vijf jaar kandidaat-gerechtsdeurwaarder te zijn. Het Koninklijk Besluit welke de gerechtsdeurwaarder benoemt bepaalt in welk gerechtelijk arrondissement hij zijn ambt zal uitoefenen.

Binnen dit gerechtelijk arrondissement bepaalt de Minister van Justitie de gemeente alwaar de gerechtsdeurwaarder kantoor dient te houden


In elk der 12 gerechtelijke arrondissementen is er een Arrondissementskamer van Gerechtsdeurwaarders. Dit is een orgaan met rechtspersoonlijkheid welke wordt samengesteld uit de gerechtsdeurwaarders welke hun werkingsgebied hebben in desbetreffend arrondissement én de kandidaat-gerechtsdeurwaarders welke zich hebben aangesloten bij desbetreffende Arrondissementskamer.

Kandidaat-gerechtsdeurwaarders dienen zich immers aan te sluiten bij de Arrondissementskamer van het gerechtelijke arrondissement alwaar zij voornamelijk werkzaam zijn.


Elk der Arrondissementskamers wordt beheerd door een Raad. De voornaamste taken van de Raad zijn de orde en de tucht onder de gerechtsdeurwaarders en de aangesloten kandidaat-gerechtsdeurwaarders te handhaven en klachten tegen haar leden te onderzoeken om deze eventueel door te verwijzen naar de tuchtcommissie.Alle gerechtsdeurwaarders en kandidaat-gerechtsdeurwaarders van het land vormen samen de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders van België . Dit is een publiekrechterlijke instelling met rechtspersoonlijkheid welke gevestigd is te Brussel.

De Nationale kamer heeft  oa. als taak de algemene regels van de deontologie op te stellen en in te staan voor de permanente vorming van de gerechtsdeurwaarders, kandidaat-gerechtsdeurwaarders, stagiairs en medewerkers van gerechtsdeurwaarders.


Een gerechtsdeurwaarder kan zich tijdelijk laten vervangen door een kandidaat-gerechtsdeurwaarder, dit omwille van


- overmacht

- verlof, met een maximum van 60 kalenderdagen per jaar

- organisatie van het kantoor of bijscholing

Behoudens ingeval van overmacht zijn de plaatsvervangingen door een plaatsvervangend gerechtsdeurwaarder beperkt tot 180 kalenderdagen per jaarDe titel van kandidaat-gerechtsdeurwaarder kan men bekomen na een stageperiode van 2 jaar. Na de stage dient men te verschijnen voor de benoemingscommissie welke op basis van een vergelijkend examen (bestaande uit een schriftelijk en mondeling gedeelte) overgaat tot een rangschikking van de meest geschikte kandidaten. Er worden maximaal zoveel kandidaten gerangschikt als er vacante plaatsen zijn van kandidaat-gerechtsdeurwaarders.


Kandidaat-gerechtsdeurwaarders hebben geen eigen kantoor en kunnen, in afwachting van een definitieve benoeming als gerechtsdeurwaarder door de Koning, tijdelijk een gerechtsdeurwaarder vervangen. Tijdens de duur van dergelijke tijdelijke vervangingsopdrachten verkrijgt de kandidaat-gerechtsdeurwaarder de titel van plaatsvervangend gerechtsdeurwaarder.


Voor verdere gedetailleerde informatie ivm. het statuut van gerechtsdeurwaarder wordt verwezen naar art. 509 - 555quinquies Ger.Wb.

ALGEMEEN.